×

Your basket

Donate

Wales

Croeso and welcome from Team Wales! We are a diverse team with a wide range of skills and experience. We can offer anything from one off interventions to much longer term projects with both children and adults in a range of settings.

Operating in Wales since 2005, we are proud to offer impactful workshops with children and young people from Foundation Phase up, whether these be one-off interventions or year-long (and beyond!) projects with ambassadors, such as our Leaders of Now programme. We run an annual Creative Competition, mapped to the Areas of Learning and Experience, and celebrate Wear Red Day in October. We also regularly create free educational materials linked to key events such as World Cups or the Olympics and Paralympics and deliver long-established and high quality teacher training and support around racism and anti-racism.

Croeso gan Dîm Cymru! Rydyn ni’n dîm amrywiol gydag ystod eang o sgiliau a phrofiad. Gallwn gynnig unrhyw beth o ymyriadau untro i brosiectau mwy hirdymor gyda phlant ac
oedolion mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gan weithredu yng Nghymru ers 2005, rydyn ni’n falch o gynnig gweithdai effeithiol gyda phlant a phobl ifanc o’r Cyfnod Sylfaen i fyny, boed y rhain yn ymyriadau untro neu brosiectau blwyddyn (a thu hwnt!) gyda llysgenhadon, fel ein rhaglen Arweinwyr Nawr. Rydyn ni’n cynnal Cystadleuaeth Greadigol bob blwyddyn, wedi’i mapio i’r Meysydd Dysgu a Phrofiad, ac yn dathlu Diwrnod Gwisgo Coch ym mis Hydref. Rydyn ni hefyd yn creu deunyddiau addysgol rhad ac am ddim yn rheolaidd sy’n gysylltiedig â digwyddiadau allweddol, megis Cwpanau’r Byd neu’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, ac yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth hirsefydlog ac o ansawdd uchel i athrawon ynghylch hiliaeth a gwrth-hiliaeth.

Outside of the education sphere, we work with workplaces/organisations, such as the national governing bodies of sports in Wales, on bespoke training packages, tailored to their needs.

Additionally, our Month of Action in October and regular club-based education sessions throughout the year, see us work to make change within sport.

Finally, we are proud to produce research and be part of key networks in Wales, such as DARPL and BAMEed, to lobby, collaborate and build meaningful change together. Why not join us on this journey to an Anti-Racist Wales by finding out more below? We look forward to meeting you!

Y tu hwnt i’r byd addysg, rydyn ni’n gweithio gyda gweithleoedd/sefydliadau, megis cyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon yng Nghymru, ar becynnau hyfforddi pwrpasol, wedi’u teilwra i’w hanghenion.

Yn ogystal, mae ein Mis o Weithredu ym mis Hydref a sesiynau addysg clwb rheolaidd drwy gydol y flwyddyn, yn ein gweld yn gweithio i wneud newid o fewn chwaraeon.

Yn olaf, rydyn ni’n falch o gynhyrchu ymchwil a bod yn rhan o rwydweithiau allweddol yng Nghymru, megis DARPL a BAMEed, i lobïo, cydweithio ac adeiladu newid ystyrlon gyda’n gilydd. Beth am ymuno â ni ar y daith hon i Gymru Wrth-hiliol drwy ddarganfod rhagor isod? Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!

CHANGE HEARTS. CHANGE MINDS. CHANGE LIVES.

Click on the links below to find out more or contact wales@theredcard.org
Join the SRTRC mailing list
Sign up