×

Your basket

Donate

News Story

“Leaders of Now” – Flintshire, Wales

A Welsh Language version of this article is available further down this page*

Show Racism the Red Card Wales’ ambassadors project, “Leaders of Now: Empowering Young People to Tackle Racism”, is taking place within 4 secondary schools in Flintshire this academic year with thanks to funding from Flintshire Healthy Schools and the North Wales Police and Crime Commissioner.

The project was launched in September, with young anti-racism ambassadors and their teachers attending a full day of anti-racism training, including some in-depth conversations around racism and plenty of resources to help schools to set up their own anti-racism groups.

North Wales Education Worker April Herzog said: “Each of the schools we’re working with are at different points on their anti-racism journey. Show Racism the Red Card Wales supports these schools with tailored sessions throughout the academic year. The work is pupil-led and is dependent on the needs of each of their settings. This provides a unique opportunity not only for ongoing, longer-term conversations about racism and anti-racism, but also to help young people to feel confident in challenging racism within their own spaces and to be actively anti-racist in their communities.”

Sarah Williams from Hawarden High School, who are taking part in this year’s project, said:

“We are loving working with Show Racism the Red Card. Our Speak Up, Speak Out group has been incredibly proactive to make real changes within our school community. We all believe the work is so incredibly important in promoting an actively anti racist ethos in Hawarden High School. I’m so excited to see what we will do next.”

Olivia De’Lucia (pupil) said: “I really enjoyed Show Racism the Red Card event and all the work we have collaborated on since. I felt proud to represent my school and the Speak Up, Speak Out group. This event inspired us as a group to create our own prayer room in our school and work together to learn about and help educate our peers on discrimination experienced by so many people.”

The project will culminate in a celebratory event at the end of April where each of our schools will have the opportunity to showcase the anti-racism work they have achieved and to inspire future young anti-racism ambassadors, alongside invited guests and VIPs.

 

Welsh Language version below:

Arweinwyr Heddiw” – Sir y Fflint

Mae prosiect llysgenhadon Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru, “Arweinwyr Heddiw: Grymuso Pobl Ifanc i Fynd i’r Afael â Hiliaeth”, yn cael ei gynnal mewn 4 ysgol uwchradd yn Sir y Fflint yn ystod y flwyddyn academaidd hon diolch i gyllid gan Ysgolion Iach Sir y Fflint a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru.

Lansiwyd y prosiect ym mis Medi, gyda llysgenhadon gwrth-hiliaeth ifanc a’u hathrawon yn bresennol mewn diwrnod llawn o hyfforddiant gwrth-hiliaeth, gan gynnwys sgyrsiau trylwyr am hiliaeth a digon o adnoddau i helpu ysgolion i sefydlu eu grwpiau gwrth-hiliaeth eu hunain.

Dywedodd Gweithiwr Addysg Gogledd Cymru, April Herzog: “Mae pob un o’r ysgolion rydyn ni’n gweithio gyda nhw ar wahanol adegau ar eu taith wrth-hiliaeth. Mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru yn cefnogi’r ysgolion hyn gyda sesiynau wedi’u teilwra trwy gydol y flwyddyn academaidd. Caiff y gwaith ei arwain gan y disgyblion ac mae’n dibynnu ar anghenion pob un o’u lleoliadau. Mae hyn yn rhoi cyfle unigryw nid yn unig ar gyfer sgyrsiau parhaus, hirdymor am hiliaeth a gwrth-hiliaeth, ond hefyd i helpu pobl ifanc i deimlo’n hyderus wrth herio hiliaeth yn eu gofodau eu hunain ac i fod yn weithredol wrth-hiliol yn eu cymunedau.”

Dywedodd Sarah Williams o Ysgol Uwchradd Penarlâg , sy’n cymryd rhan yn y prosiect eleni:

“We are loving working with Show Racism the Red Card. Our Speak Up, Speak Out group has been incredibly proactive to make real changes within our school community. We all believe the work is so incredibly important in promoting an actively anti racist ethos in Hawarden High School. I’m so excited to see what we will do next.”

Dywedodd Olivia De’Lucia (dysgybl): “I really enjoyed Show Racism the Red Card event and all the work we have collaborated on since. I felt proud to represent my school and the Speak Up, Speak Out group. This event inspired us as a group to create our own prayer room in our school and work together to learn about and help educate our peers on discrimination experienced by so many people.”

Daw’r prosiect i ben gyda digwyddiad dathlu ar ddiwedd mis Ebrill lle bydd pob un o’n hysgolion yn cael y cyfle i arddangos y gwaith gwrth-hiliaeth y maen nhw wedi’i gyflawni ac i ysbrydoli llysgenhadon gwrth-hiliaeth ifanc y dyfodol, ochr yn ochr â gwesteion gwadd a VIPs.

Back to News
Join the SRTRC mailing list
Sign up