×

Your basket

Donate

News Story

Education Worker vacancy – Wales

Jump to Welsh language version

Show Racism the Red Card (SRtRC) is the UK’s leading anti-racism educational charity.

The aim of the organisation is to combat racism through delivering anti-racism education. We are seeking to recruit an Education Worker to join our successful Wales Team based in Cardiff. The role is for a fixed term period until 31st May 2025 with the opportunity to extend if funding can be secured.

We offer a flexible working hours policy and remote/hybrid working.

35 hours per week
NJC Pay Scale 4 – Points 12 – 17: £26,421 – £28,770 (pay award pending)
6% pension

The post is involved in delivering programmes of anti-racism education to young people and adults throughout Wales and occasionally across the UK, working with the team to help organise anti-racism events, reporting, monitoring, and evaluating the work. The role may also include developing and delivering longer term education programmes for young people and adults.

You will need to demonstrate:

 • Strong commitment to anti-racism, a knowledge and understanding of racism and a passion to fight inequality
 • Excellent facilitation skills and ability to engage diverse groups of participants
 • Excellent communications skills
 • Ability to meet specific deadlines under pressure
 • Ability to work effectively as part of a team
 • Competent in the use of Microsoft office package
 • A firm belief in child protection and understanding of safeguarding
 • Due to some of the Welsh rural locations visited, candidates must have the ability to travel across Wales independently

To download an Application Pack, including full Job Description, please click the links below.

JOB DESCRIPTION APPLICATION FORM
MONITORING FORM COVER SHEET

 

Please submit your Application via email to: info@theredcard.org

 

Applications close Sunday 30th June at 23.59
(Applications submitted after this time will not be accepted)

Interviews will be held 23rd – 25th July 2024

If you have not heard from us within 2 weeks of the closing date, please assume that you have been unsuccessful.

At Show Racism the Red Card we are dedicated to building a diverse, inclusive, and authentic workplace, and as such, we welcome applications from all under-represented groups and particularly encourage applications from people from diverse ethnic and social backgrounds.

 

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (DCCiH) yw prif elusen addysgol gwrth-hiliaeth y DU.
Nod y sefydliad yw brwydro yn erbyn hiliaeth trwy ddarparu addysg gwrth-hiliaeth. Rydym yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Addysg i ymuno â’n Tîm Cymru lwyddiannus yng Nghaerdydd. Mae’r rôl am gyfnod penodol tan 31 Mai 2025 gyda’r cyfle i ymestyn os gellir sicrhau cyllid.

Rydym yn cynnig polisi oriau gwaith hyblyg a gweithio o bell/hybrid.

35 awr yr wythnos
Graddfa Gyflog 4 yr NJC – Pwyntiau 12 – 17: £26,421 – £28,770 (dyfarniad cyflog i ddod)
Pensiwn 6%

Mae’r swydd yn ymwneud â chyflwyno rhaglenni addysg gwrth-hiliaeth i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru ac o bryd i’w gilydd ar draws y DU, gan weithio gyda’r tîm i helpu i drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso’r gwaith. Gall y rôl hefyd gynnwys datblygu a darparu rhaglenni addysg tymor hwy ar gyfer pobl ifanc ac oedolion.

Bydd angen i chi arddangos:

 • Ymrwymiad cryf i wrth-hiliaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o hiliaeth ac angerdd i frwydro yn erbyn anghydraddoldeb
 • Sgiliau hyrwyddo ardderchog a’r gallu i ymgysylltu â grwpiau amrywiol o gyfranogwyr
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog
 • Y gallu i gwrdd â therfynau amser penodol dan bwysau
 • Y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm
 • Yn gymwys yn y defnydd o becyn Microsoft Office
 • Cred gadarn mewn amddiffyn plant a dealltwriaeth o ddiogelu
 • Oherwydd rhai o’r lleoliadau gwledig Cymreig yr ymwelwyd â hwy, rhaid i ymgeiswyr allu teithio ledled Cymru yn annibynnol

I lawrlwytho Pecyn Cais, gan gynnwys Swydd Ddisgrifiad llawn, cliciwch ar y dolenni isod neu ysgrifennwch at: info@theredcard.org

JOB DESCRIPTION (Cymraeg) APPLICATION FORM (Cymraeg)
MONITORING FORM COVER SHEET (Cymraeg)

Ceisiadau’n cau dydd Sul 30ain Mehefin am 23.59
(Ni dderbynnir ceisiadau a gyflwynir ar ôl yr amser hwn)
Cynhelir cyfweliadau rhwng 23 a 25 Gorffennaf 2024

Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn pythefnos i’r dyddiad cau, cymerwch yn ganiataol eich bod wedi bod yn aflwyddiannus.

Yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth rydym yn ymroddedig i adeiladu gweithle amrywiol, cynhwysol a dilys, ac felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol ac yn annog ceisiadau gan bobl o gefndiroedd ethnig a chymdeithasol amrywiol yn arbennig.

Back to News
Join the SRTRC mailing list
Sign up