×

Your basket

Donate

News Story

Clodfori Arweinwyr Heddiw Sir y Fflint / Celebrating Flintshire’s Leaders of Now

Jump to English Version

Bu inni gau pen y mwdwl ar Ebrill mewn ffordd gwerth chweil wrth i Arweinwyr Heddiw 2023-24 Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth rannu eu hymdrechion gwrth-hiliaeth am flwyddyn gerbron cynulleidfa o 60 o bobl yn yr Holiday Inn, Sir y Fflint.

Gyda diolch i adran Ysgolion Iach Cyngor Sir y Fflint a swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru am eu cyllid, roedd modd i Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth fwrw iddi i gefnogi, herio a chynnig arweiniad i lysgenhadon ifanc o bedair ysgol uwchradd ledled Sir y Fflint i ysgogi newid yn eu safleoedd nhw yn ystod y flwyddyn academaidd.

Unwaith i Dean Pymble, Rheolwr Ymgyrch Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ar ran Cymru estyn croeso i’r ymwelwyr, aeth April Herzog, Gweithiwr Addysg Gogledd Cymru, ati i rannu manylion am y prosiect. Bu iddi amlygu pwysigrwydd sicrhau bod y prosiect Arweinwyr Heddiw, gyda Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn gweithredu fel corff ymgynghorol i’w herio a’u cefnogi, o dan arweiniad disgyblion . Soniodd hefyd y cafodd y disgyblion eu hannog i sefydlu grwpiau gwrth-hiliaeth yn yr ysgol a’u cyfarwyddo i gynnal eu hymchwil eu hunain am hiliaeth a gwrth-hiliaeth yn eu cyd-destun eu hunain. Bu i hyn lywio eu camau nesaf, gan arwain at waith a oedd yn gwbl addas i’w ddiben.

Yna roedd yn bryd i’r disgyblion rannu eu cynnydd. Nid yn unig y gwnaeth grŵp ‘Speak Up, Speak Out’ Ysgol Uwchradd Penarlâg ddarparu’r gerddoriaeth ar gyfer y digwyddiad, fe wnaethan nhw hefyd gymryd yr awenau a chychwyn y cyflwyniadau. Roedd y gynulleidfa yn edmygu gwaith y grŵp o ran sicrhau cefnogaeth uwch aelodau o staff; llunio adnoddau llawn gwybodaeth; cynnal gweithgareddau, gweithdai a chystadlaethau addas i bawb gan arwain a chreu dwy goeden ddiwylliant; ynghyd â chodi arian, cynllunio a chanolbwyntio ar lais y gymuned wrth iddyn nhw fynd rhagddi i greu ystafell weddi yn eu hysgol. Roedd lle yn ymddangos fel prif thema drwy gydol y cyflwyniad gyda’r grŵp hefyd yn sôn am greu man ddiogel lle gallai disgyblion rannu a thrafod syniadau. Da iawn chi Ysgol Uwchradd Penarlâg!

Arweinwyr Heddiw Ysgol Uwchradd Elfed oedd wrth y llyw nesaf a bu i’r grŵp rannu canlyniadau holiadur i ddisgyblion roedden nhw wedi’i gynnal er mwyn deall yr hiliaeth a’r wrth-hiliaeth oedd yn ymddangos yn eu hysgol nhw. Yn debyg i lawer o ysgolion, bu iddyn nhw ganfod bod gwahaniaeth rhwng y nifer o achosion o hiliaeth yn yr ysgol a’r nifer o ddigwyddiadau yr hysbyswyd yr athrawon amdanyn nhw. Yna bu i Arweinwyr Heddiw Elfed rannu y bu i hyn eu hannog i ddwyn i ystyriaeth sut i wella’r broses adrodd am ddigwyddiadau. I’r perwyl hwn, bu iddyn nhw benderfynu creu blwch adrodd (gan ei fod yn effeithiol mewn ysgolion i adrodd am achosion o fwlio) a chynnal gweithgareddau codi ymwybyddiaeth megis llunio posteri, cyflwyniadau i grwpiau blwyddyn a chyflwyniad dylanwadol mewn sesiwn briffio athrawon. Maen nhw’n bwriadu parhau gyda’r gwaith hwn o hyn ymlaen. Llongyfarchiadau Ysgol Uwchradd Elfed!

Cyn mynd ati i fwynhau cinio blasus, fe ddangoswyd fideo i’r gwesteion gyda neges o longyfarchiadau gan o Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru. Yn ddiweddar bu i Swyddfa Comisiynydd y Plant gynnal ymchwil helaeth ynghylch profiadau plant a phobl ifanc o hiliaeth yng Nghymru ac roedd y Comisiynydd y falch iawn o glywed am yr holl waith gwerth chweil roedd Arweinwyr Heddiw wedi’i gyflawni. Fe ddywedodd:

‘Mae’n wych eich bod chi fel pobl ifanc wedi bod yn meddwl sut i fwrw iddi i fod yn wrth-hiliaeth yn eich ysgolion chi. Rydw i wedi clywed am rai o’r syniadau anhygoel rydych chi wedi’u rhannu… a hynny sy’n hollbwysig yn fy marn i, eich bod chi’n cymryd yr awenau ac yn meddwl am y syniadau ac yn ystyried sut i’w rhoi ar waith. Llongyfarchiadau am wneud hynny ac rwy’n gobeithio y byddwch chi’n parhau gyda’r gwaith.’

Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau nad oedd modd eu rhagweld, nid oedd llysgenhadon o ‘Discrimination Free SRG’ Ysgol Sant Richard Gwyn yn gallu bod yn bresennol yn y digwyddiad dathlu terfynol. Fodd bynnag, roedd cyfle i’r gwesteion fwynhau fideo yn ymdrin â’r holl waith maen nhw wedi’i gyflawni eleni. Bu i’r grŵp rannu pa mor bwysig oedd yr holiadur i lywio’u camau gweithredu ac er mwyn manteisio ar yr wybodaeth y gallan nhw rannu gydag athrawon i ddangos pa mor dyngedfennol oedd gwaith gwrth-hiliaeth. At hyn, bu i’r holiadur eu hannog i gefnogi archwiliad gwaith a oedd yn bwrw golwg ar ddetholiad o straeon ac enghreifftiau amrywiol ledled cwricwlwm yr ysgol.
Yn dilyn cynnal yr holiadur, bu i’r grŵp sylweddoli bod angen iddyn nhw addysgu eu cyfoedion ynghylch diffinio hiliaeth, terminoleg a herio hiliaeth. Bu iddyn nhw rannu canllawiau ynghylch egluro terminoleg gywir ac anghywir gyda’u hathrawon. At hyn, bu iddyn nhw gynnal sesiwn galw heibio gwrth-hiliaeth lle’r oedd cyfle i ddisgyblion adrodd am achosion, lleisio’u pryderon, gofyn cwestiynau a rhannu awgrymiadau am waith yn y dyfodol. Ond dim dyna’r diwedd arni! Mae Discrimination Free SRG yn bwriadu cynnal gweithdai terminoleg ar gyfer eu cyfoedion, i ddefnyddio pecyn addysg Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth sydd ar y gweill ‘Hyrwyddwyr Gwrth-hiliaeth: Defnyddio’r Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd i Addysgu yn erbyn Rhagfarn’ i gyflawni gwaith gwrth-hiliaeth difyr a dengar a dylunio nwyddau i ennyn diddordeb a denu mwy o aelodau i’w grŵp er mwyn sicrhau bod y cynnydd yn parhau. Daliwch ati gyda’ch gwaith diwyd Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn!

Y grŵp olaf i gyflwyno oedd grŵp ‘Stop the Silence’ Cei Connah. Bu i’r grŵp Stop the Silence grybwyll pwysigrwydd eu henw. Bu iddyn nhw ganfod, o’r ymatebion i’w holiadur, er bod cred bod yr ysgol yn ymdrin â hiliaeth mewn dull cadarn, bu i sawl targed fethu ag adrodd am eu profiadau. Roedd y grŵp yn awyddus i dynnu sylw at bwysigrwydd adrodd am achosion ac maen nhw’n bwriadu rhannu hyn gydag ysgolion cynradd sy’n bwydo i’w ysgol nhw ynghyd â’r ysgol ehangach drwy ddigwyddiadau wedi’u trefnu. Nod hyn oedd bwrw iddi i roi’r syniad o ddweud eich dweud ar waith a bod yn wrth-hiliaeth yn weithredol ynghlwm â diwylliant yr ysgol. Bu i’r grŵp rannu gwaith ar y cyd â Blwyddyn 10, gan addysgu ynghylch hiliaeth a gwrth-hiliaeth fel rhan o ddiwrnodau darganfod ac amlygu pwysigrwydd cynwysoldeb iaith. Bu iddyn nhw nodi fod 15% o ddisgyblion yn siarad iaith arall heblaw am Saesneg neu Gymraeg yn eu cartref. At hyn, roedden nhw o’r farn ei fod yn bwysig ystyried sut mae ysgolion yn cyfathrebu gyda theuluoedd i sicrhau eu bod yn meithrin y partneriaethau gorau posibl gyda theuluoedd. Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar hyn tua’r dyfodol. Ymdrech arbennig Ysgol Uwchradd Cei Connah!

Roedd y pedair ysgol wedi bwrw iddi i gyflawni gwaith tra gwahanol gan ganolbwyntio ar feysydd gwaith amrywiol. Gan hynny, mae’n amlwg nad oes cynllun ‘addas i bawb’ wrth ymdrin â gwrth-hiliaeth, yn hytrach mae newid dyfnach pan fo hynny wrth wraidd deall ein cyd-destunau ein hunain. Dylai’r holl Arweinwyr Heddiw deimlo’n falch dros ben o’u llwyddiannau eleni ac roedd yn bleser o’r mwyaf i ddathlu gyda nhw. Diolch hefyd i holl staff yr ysgolion am eu hymdrechion i hwyluso’r prosiect ac unwaith eto i’n harianwyr am gydnabod pwysigrwydd y gwaith hanfodol hwn.

English Version

April ended with a bang in North Wales as Show Racism the Red Card Wales’ 2023-24 Leaders of Now cohort shared their year-long anti-racism journeys with an audience of 60 at the Holiday Inn, Flintshire.

Thanks to funding from Flintshire County Council’s Healthy Schools division and the office of the North Wales Police and Crime Commissioner, SRtRC was able to support, challenge and guide young ambassadors from four secondary schools across Flintshire to drive change within their own spaces over the course of the academic year.

After Dean Pymble, SRtRC Campaign Manager for Wales, welcomed guests, North Wales Education Worker, April Herzog, shared details of the project. April highlighted the importance of Leaders of Now being a pupil-led project in which SRtRC operated as a sounding board, and as a challenge and support mechanism. She highlighted that pupils were encouraged to set up anti-racism groups within school and guided to carry out research on racism and anti-racism in their own context, which then informed their next steps, leading to work that was entirely fit for purpose.

Then it was time for the pupils to share their progress. Not only did Hawarden High School’s ‘Speak Up, Speak Out’ group provide the playlist for the event, they also kicked off the presentations. The audience were impressed with the work the group had done around gaining support of senior staff; creating informative resources; holding inclusive activities, workshops and competitions building up to the creation of two culture trees; as well as the fundraising, planning and focus on community voice as they look to creating a school prayer room. This idea of space was a key theme throughout the presentation with the group also sharing the creation of a safe space where pupils were given a respectful space to share and discuss issues. Well done Hawarden High School!

Up next were Elfed High School’s Leaders of Now. The group from Elfed shared the results of a pupil survey they carried out to truly understand what racism and anti-racism looked like in their school. As with many schools, they found that there was a disparity between the prevalence of racism in school and the number of incidents that were actually reported to teachers. Elfed’s Leaders of Now then shared that this directed them to consider how to improve reporting. They did this with the use of an anonymous reporting box (as works effectively in school for incidences of bullying) and through awareness raising activities such as the creation of posters, presentations to form groups and a really impactful presentation at teacher briefing. They plan to continue this work moving forward. Llongyfarchiadau Elfed High School!

Prior to a delicious lunch, guests were shown a video message of congratulations from the Children’s Commissioner for Wales, Rocio Cifuentes. The Children’s Commissioner’s Office has recently undertaken extensive research into children and young people’s experiences of racism in Wales and the Commissioner was delighted to hear all about the thoughtful work the Leaders of Now had undertaken. She commented:

‘It sounds really fantastic that you as young people have been thinking about how you can actually take forward anti racism in your own schools. And I’ve heard about some of the fantastic ideas you’ve come up with..and I think that’s the important thing, is that you are actually taking the lead and thinking about it and then looking at implementing those ideas. Well done for doing that and I hope you carry on with it.’

Sadly, due to unforeseen circumstances, ambassadors from St Richard Gwyn’s ‘Discrimination Free SRG’ were unable to attend the final celebration event. However, guests were treated to a video detailing all the work they have undertaken this year. The group shared how important the survey was for guiding their actions and providing them with information that they could then share with teachers to show just how needed anti-racism work was and encourage buy in to a work audit that examined representation of diverse stories and examples across the school curriculum. From the survey, the group recognised a need to educate their peers around defining racism, terminology and challenging racism. They shared guidance on explaining correct and incorrect terminology with their teachers. They held an anti-racism drop in where pupils could report, raise concerns, ask questions and share suggestions for future work. But the work doesn’t stop there! Discrimination Free SRG plan to run terminology workshops for their peers, to use SRtRC’s upcoming education pack ‘Anti-Racism Champions: Using the Olympics and Paralympics to Educate Against Prejudice’ to deliver interesting and engaging anti-racism work and to design merchandise to garner interest and grow their group, ensuring progress continues. Keep up the hard work St Richard Gwyn High School!

The final group to present was Connah’s Quay’s ‘Stop the Silence’ group. The Stop the Silence group shared the importance of their name. From their survey responses, they found that although there was a belief that the school dealt with racism robustly, many targets failed to report their experiences. The group wanted to highlight the importance of reporting and plan to share this with primary feeder schools, as well as the wider school through planned events, to begin embedding the idea of stopping the silence and being actively anti-racist into the culture of the school. The group shared work that had been done with Year 10, educating around racism and anti-racism as part of drop down days and highlighted the importance of language inclusivity. They noted that 15% of pupils have a language other than English or Welsh spoken at home and they felt that it was important to consider how schools communicate with families to ensure they are building the best home-school partnerships. This will be a focus going forward. Excellent effort Connah’s Quay High School!

With the four schools having very different journeys and focusing on different areas of this work, it is clear to see that there is no ‘one-size-fits-all’ when it comes to anti-racism, rather deeper change comes when it is rooted in understanding of our own contexts. All Leaders of Now should be incredibly proud of their achievements this year and it was a pleasure to celebrate these with them. Diolch also to all the school staff for their efforts in facilitating the project and once again to our funders for recognising the importance of this vital work.

Back to News

Related Stories

“Leaders of Now” – Flintshire, Wales

Show Racism the Red Card Wales’ ambassadors project, “Leaders of Now: Empowering Young People to Tackle Racism”, is taking place within 4 secondary schools in Flintshire this academic year with thanks to funding from Flintshire Healthy Schools and the North Wales Police and Crime Commissioner.

Leaders of Now Share Their Successes

Show Racism the Red Card Wales proudly welcomed 25 Leaders of Now from four of our five ambassador schools, alongside esteemed guests such as North Wales Police and Crime Commissioner, Andy Dunbobbin and representatives from the Children’s commissioner for Wales’ office and Denbighshire and Conwy Councils, amongst others, at a fantastic share and celebrate event in St George’s Hotel, Llandudno.

#FabricOfEngland : An UnOfficial England World Cup Shirt Celebrating Diversity

Fabric of England Following the racist abuse that several England players received at the end of the Euros in 2021, McCann London teamed up with Show Racism the Red Card for this proje

Celebrating South Asian Heritage Month

South Asian Heritage Month runs every year from 18th July – 17th August, ending on the anniversary of Partition. At SRtRC we join all of the organisations and individuals who are celebrating and honouring the impact of South Asian culture.

Join the SRTRC mailing list
Sign up