New North Wales Educational Worker - Gweithiwr Addysg Newydd Gogledd Cymru

My name is Eryl Prys Jones (aged 30), I’m from the small rural village of Capel Garmon in Snowdonia, North Wales – and I’m very pleased to be Show Racism the Red Card Wales’ new educational worker!

epj cloc 1.jpg

Brief background:

Following my education in Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, I studied Fine Art in Cardiff, was singer in a (not hugely successful but decent!) rock band called Jen Jeniro, worked at a Welsh-language initiative called Menter Iaith Conwy in various community roles and travelled South America pretty extensively. I have always been a keen football fan and played local junior and amateur football until recently; following the Welsh national side home and away (as well as Colwyn Bay FC) are also things I have a passion for. I work part-time for Conwy Youth Service as well as SRTRC. Some of my other recent roles include work with Clwb Garth Garmon (voluntary community committee) and Conwy and the Great War (a vast HLF- funded research project including a great deal of school workshops, culminating in a book and an exhibition).

This opportunity:

Having travelled outside rural north Wales with the band, and later travelling further afield via Wales Away and backpacking, I noticed that whilst multiculturalism is less prevalent in this area, racism and xenophobia were very much present in our society (moreso in the past couple of years). I’ve experienced anti-Welsh racism myself and witnessed several instances of racial prejudice directed towards people of other ethnic backgrounds. This was something I felt compelled to challenge. Then, this job came up – a perfect fit!

Having been appointed North Wales Educational Worker a month ago, I’m looking forward immensely to the challenges and experiences ahead and to expanding Show Racism the Red Card’s invaluable work in this area of the nation. I’m eager to work with as many primary and secondary schools – and sports clubs - as possible, in order to educate young people about racism, empower them to think twice about what they hear in the press and from their peers, and challenge what they witness in various areas of society.

I will be mainly based in Llanrwst and you are more than welcome to get in touch.

Eryl Prys Jones

eryl@theredcardwales.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Cymraeg isod)

 

epj cloc2.jpg

Eryl Prys Jones ydw i (30 mlwydd oed), o bentref bychan Capel Garmon yn Eryri, Gogledd Cymru – a dwi’n hynod falch o gyhoeddi mai fi yw gweithiwr addysg newydd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth!

Cefndir bras:

Yn dilyn fy addysg uwchradd yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, astudiais Celf Gain yng Nghaerdydd, buais yn ganwr mewn band roc seicadelic o’r Jen Jeniro, gweithiais gyda Menter Iaith Conwy mewn amryw o swyddogaethau cymunedol, a theithias cryn dipyn o Dde America. ‘Dwi wastad wedi bod yn hoff iawn o bêl-droed a buais yn chwarae ar lefelau ieuenctid ac amatur yn lleol tan yn ddiweddar; mae dilyn y tîm cenedlaethol gartref ac oddi-cartref (yn ogystal â CPD Bae Colwyn) hefyd yn ddiddordebau brwd i mi. Yn ogystal â fy ngwaith newydd gyda DYCCIH, dwi hefyd yn weithiwr ieuenctid rhan-amser gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Mae rhai o fy rolau diweddar eraill yn cynnwys gwaith gwirfoddol gyda Chlwb Garth Garmon (pwyllgor cymunedol) a swydd arwain prosiect Conwy a’r Rhyfel Mawr (prosiect ymchwil eang a ariennir gan yr HLF oedd yn cynnwys nifer fawr o weithdai ysgolion ac yn diweddu gyda chynhyrchiad llyfr ac arddangosfa).

Y cyfle yma:

Wedi trafeulio tu hwnt i ogledd Cymru’n helaeth yn fy arddegau gyda’r band, ac yna ymhellach trwy ddilyn Cymru oddi-cartref a theithio yn Ne Amercia, deuaias i sylwi fwyfwy bod amlddiwylliannaeth yn gymharol brin yn yr ardal hon, tra bod hiliaeth a senoffobia yn siomedig o gyffredin o fewn cymdeithas (yn enwedig yn y ddwy flynedd ddiwethaf). Dwi wedi profi hiliaeth gwrth-Gymreig fy hun ac wedi bod yn dyst i sawl engraifft o ragfarn hiliol tuag at pobl o gefndiroedd ethnig gwahanol. Dyma rhywbeth roeddwn yn teimlo’n gryf dros herio. Yna, daeth y swydd yma i’r golwg – perffaith!

Cefais fy mhenodi’n weithiwr addysg Gogledd Cymru rhyw fis yn ôl, a rwy’n edrych ymlaen yn arw at yr heriau a’r profiadau sydd o’m blaen ac i ehangu gwaith gwerthfawr Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn yr ardal hon. Dwi’n awyddus iawn i weithio gyda chymaint o ysgolion a chlybiau chwaraeon a phosib, er mwyn addysgu pobl ifanc ynglŷn â hiliaeth, eu grymuso i feddwl ddwywaith am beth maent yn clywed yn y wasg a gan eu cyfoedion, ac i herio beth maent yn ei weld o fewn y gymdeithas.

Byddaf wedi fy lleoli yn Llanrwst gan amlaf; mae croeso mawr i chi gysylltu.

Eryl Prys Jones

eryl@theredcardwales.org