Education Worker vacancy – Wales

DKkV1K4WsAIe-Oo.jpg

Show Racism the Red Card is an anti-racism educational charity.

Our aim is to combat racism through enabling role models, who are predominantly but not exclusively footballers, to present an anti-racism message to young people and society.

The post is involved in delivering workshops to young people and adults throughout Wales, working within the team to help organise anti-racism events, reporting, monitoring and evaluating the work of the team.

Due to some of the Welsh rural locations visited, candidates must have a full UK driving licence and access to a car / driver.

The successful candidate will initially work from home with a view to securing local office space.  The post involves delivering workshops across the whole of Wales with a focus on delivery across North Wales.

21 hours/week
Salary - NJC Scale 22 - 25 - £20,661 - £22,658 (pro rata)
6% pension

The post is for a fixed term period of up to 12 months

Applicants must have:

 • Experience in a similar role including delivering workshops to young people and adults
 • Excellent communications skills; written, telephone and inter personal
 • Commitment to tackling racism and other forms of inequality
 • Ability to meet specific deadlines under pressure
 • Ability to work effectively as part of a team
 • Excellent computer skills
 • Ability to develop new educational ideas and activities

Interested?

To download an application pack please click the link below or write to: 

Show Racism the Red Card
The Linskill Centre
Linskill Terrace
North Shields
NE30 2AY

Email: info@theredcard.org

SRtRC offer good conditions of service including, flexible working hours, annual leave of 25 days (pro rata) rising with service, plus bank holidays and a group pension scheme.

Closing date: 12pm Friday 24th November 2017

Interviews will be held in Liverpool on 7th December 2017

Gweithiwr Addysg – Cymru

Elusen addysgol gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ein nod yw brwydro yn erbyn hiliaeth drwy alluogi modelau rôl, sydd yn bêl-droedwyr yn bennaf, i gyflwyno neges gwrth-hiliaeth i bobl ifanc a’r gymdeithas.

Mae'r swydd yn ymwneud â chyflwyno gweithdai i bobl ifanc ledled Cymru, gweithio o fewn y tîm i helpu i drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso gwaith y tîm.

Oherwydd y lleoliadau gwledig yr ymwelwyd â hwy yng Nghymru, rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru DU lawn a defnydd o gar / gyrrwr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o’r cartref ar y cychwyn gyda'r bwriad o sicrhau lle mewn swyddfa leol. Mae'r swydd yn golygu cyflwyno gweithdai dros Gymru gyfan gan ganolbwyntio yn bennaf ar gyflwyno yng Ngogledd Cymru.

21 awr/wythnos

Cyflog: NJC Scale 22 - 25 - £20,661 - £22,658 (pro rata)

Pensiwn 6%

Mae'r swydd am gyfnod penodol o hyd at 12 mis

Rhaid i’r ymgeisydd gael:

 • Profiad mewn rôl debyg gan gynnwys cyflwyno gweithdai i bobl ifanc ac oedolion
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog; ysgrifenedig, dros y ffôn a rhyngbersonol
 • Ymrwymiad i fynd i'r afael â hiliaeth a ffurfiau eraill o anghydraddoldeb
 • Y gallu i gwrdd â therfynau amser penodol dan bwysau
 • Y gallu i weithio'n effeithiol fel rhan o dîm
 • Sgiliau cyfrifiadurol rhagorol
 • Y gallu i ddatblygu syniadau a gweithgareddau addysgol newydd

Diddordeb?

I lawr lwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod neu ysgrifennwch at: 

Show Racism the Red Card
The Linskill Centre
Linskill Terrace
North Shields
NE30 2AY

Ebost: info@theredcard.org

Mae DyCCiH yn cynnig amodau gwaith da, gan gynnwys oriau gwaith hyblyg, 25 dydd o wyliau (pro rata) sy’n codi trwy wasanaeth, gwyliau’r banc a chynllun pensiwn grŵp.

Dyddiad cau: 12:00 Dydd Gwener 24ain Tachwedd, 2017

Cynhelir cyfweliadau yn Lerpwl ar 7fed Rhagfyr 2017