Urdd Eisteddfod; A Lesson for Education | Eisteddfod yr Urdd; Gwers ar gyfer addysg.

(Sgroliwch i lawr ar gyfer y cymraeg)

It’s an exciting time for the young people of Wales, with the new curriculum like a wave in the distance coming towards us, in its first draft. Soon it will be a wave we are all riding.

With the word ‘new’ people often take it to mean different from the old. One thing that the ‘new’ offers is opportunity. This week we grabbed the opportunity to share a tent with the National Education Union Cymru (NEU Cymru) at the Urdd Eisteddfod in Cardiff. The Eisteddfod is something unique to Wales; however, its roots bear thanks to our neighbours in London and the celebration has now spread far and wide with Welsh emigrants.

Today we can travel to South Africa, Australia and America  to experience their own Eisteddfods; their opportunity to embrace what the Welsh people brought with them. Unbeknown to many, they are using the Welsh word ‘Eisteddfod’, which is formed from two Welsh morphemes: eistedd, meaning "sit", and bod, meaning "be" (1).

As a charity we are looking for opportunities within the New Curriculum to better support educators and learners in Wales. One area for learning we are excited about is humanities – it is proposed that our future young people will ‘develop an enquiring mind that enables learners to explore and investigate the world, past, present and future, for themselves.’ (2)

Sitting at the Urdd Eisteddfod, I couldn’t help but think how fitting such a celebration can be in this time of educational transformation.  This historic session that offers opportunity to young people in Wales and across the world to sing, dance, act, learn or just be.

1.      Harper, Douglas (2001–2011). "Eisteddfod". Online Etymological Dictionary. Retrieved 18 October 2011.

2.     Humanities, Curriculum 2022 - gov.wales/curriculum-wales-2022


 Mae'n amser cyffrous i bobl ifanc Cymru, gyda'r cwricwlwm newydd yn ei ddrafft cyntaf, fel ton yn y pellter sy'n dod tuag atom. Yn fuan bydd yn don yr ydym i gyd yn ceisio reidio.

Gyda'r gair ‘newydd’ mae pobl yn aml yn ei cymryd i olygu ‘gwahanol’ i'r hen. Un peth y mae cwriciwlwm newydd yn bendant yn cynig yw gyfle.

Yr wythnos hon fe gawsom gyfle i rannu pabell gydag NEU Cymru (Undeb Cenedlaethol Addysg) yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd. Mae'r Eisteddfod yn rhywbeth rhyfeddol o unigryw i Gymru, fodd bynnag mae ei gwreiddiau yn dechrau gyda’n cymdogion yn Llundain ac erbyn hyn mae wedi lledaenu'n eang gyda phobl o Gymru.

Heddiw gallwn deithio i Dde Affrica, Awstralia, America a phrofi eu heisteddfodau eu hunain; eu cyfle i gofleidio beth ddaeth pobl Cymru gyda nhw. Yn ddiarwybod i lawer, maent yn defnyddio'r gair Cymraeg ‘Eisteddfod’ sy'n cael ei ffurfio o ddau forffa Cymreig: eistedd, a bod, sy'n cyfiaethu i saesned - "be" (1).

Fel elusen rydym yn chwilio am gyfleoedd o fewn y Cwricwlwm Newydd i gefnogi addysgwyr a dysguwyr yn well yng Nghymru. Un maes ar gyfer dysgu rydym yn gyffrous amdano yw'r Dyniaethau - cynigir y bydd ein pobl ifanc yn y dyfodol yn 'Datblygu meddwl ymchwilgar sy'n galluogi dysgwyr i archwilio ac ymchwilio i'r byd, y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, drostynt eu hunain.' (2)

Yn eistedd yn Eisteddfod yr Urdd, doeddwn i ddim yn gallu helpu ond yn meddwl pa mor addas yw dathliad o'r fath, y sesiwn hanesyddol hon sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru ac ar draws y byd i ganu, dawnsio, actio, dysgu neu fod.

1.      Harper, Douglas (2001-2011). "Eisteddfod". Geiriadur Etymolegol Ar-lein. Wedi'i adfer 18 Hydref 2011.

2.      Dyniaethau, Cwricwlwm 2022 - https://gov.wales/curriculum-wales-2022